Researchers found two Safari Zero Day Exploits at Pwn2Own

http://www.ehackingnews.com/2017/03/researchers-found-two-safari-zero-day.html