eBay phishing sites hosted by… eBay | Netcraft

http://news.netcraft.com/archives/2015/09/23/ebay-phishing-sites-hosted-by-ebay.html